Personlige og faglige kompetencer

Risikovurdering inden opstart på et projekt

Det er vigtigt, at der starten på et projekt udarbejdes en business case, der viser hvilke forventninger der er til det pågældende projekt, f.eks. lancering af et nyt produkt på markedet.

I forbindelse med udarbeldelse af business casen skal de interessenter, der er afdækket i interessentanalysen involveres, så deres specifikationer kan indarbejdes i business casen og deres spørgsmål / risici kan der tages action på. En business case skal være det arbejdsværktøj, projektet arbejder efter, herunder en plan for realiseringen af benefit.

Implementerings- og Resultatorienteret

Jeg er meget fokuseret på, at jeg sammen med mit team når de aftalte mål.

For mig er det en succes, at det næste led i kæden, kan arbejde videre med det leverede produkt, helt efter de aftalte mål og rammer for det enkelte projekt. På den måde sikres slutkunderne, de bedste produkter og vender tilbage. Derudover er jeg meget fokuseret på, at sikrer de nye opgaver, der kommer når kunden ændrer på projektet gennem forløbet. De skal selvfølgelig også løses for kunden.

 

Ledelse gennem andre ledere

Jeg har gennem 5 år arbejdet som chef i en større dansk logistik virksomhed. Gennem årene har jeg haft fra 80 – 150 medarbejdere under mig, og har haft 3-4 mellemledere, som jeg har ledet med succes i alle årene.

Skabe resultater gennem andre

Jeg har et godt humør, et højt energiniveau og en stor gennemslagskraft. Hvilket kommer til udtryk ved, at jeg gerne går foran, og viser vejen for mine kollegaer / modtagere af projekter. Jeg involverer mig meget i den enkelte person, og den form for coaching, som den enkelte har brug for. Jeg er praktikeren der sikrer, at vi samlet får gennemført det enkelte projekt. Samtidig får vi en bedre og mere målrettet leder i organisationen, efter implementeringen af projekterne.

Trusted advisor

Jeg trives godt med, at skulle udføre flere opgaver/projekter for virksomheder, hvor jeg er igang med en opgave. Relationer og tillidsforhold (Trusted advisor) opbygger jeg hurtigt til gavn for såvel den enkelte interessent, som øvrige afdelinger.

Mine kompetencer ligger bl.a. i at se de behov som den enkelte virksomhed har, i en naboafdeling og sikre at kunden får den mest optimale oplevelse af mit arbejde, både i den pågældende opgave, men også i den næste opgave.

LEAN og optimering af processer

Jeg har i mere end 20 år, arbejdet med LEAN, bl.a. værktøjer som Gemba, PDCA , 5S, VSM og tavlemøder. Værktøjerne har jeg anvendt både som projektleder i forbindelse med udarbejdelse af drejebøger, hvor de vigtigste emner var at kortlægge og beskrive processerne, ved brug af interview med de involverede ledere og medarbejdere. Arbejdet blev gennemført i samarbejde med forskellige medarbejder og ledelse på forskellige niveauer i den enkelte organisation.

Derefter kunne optimeringen beskrives ud fra de rette forudsætninger.

Proceskortlægning og -optimering

Jeg gennemfører proceskortlægning ved brug af interviews med de brugere, der i dagligdagen arbejder med de forskellige processer. Dette gøres for, at sikrer korrekte optegninger af proceskortene, og at alle er enige om, hvordan processerne er i dag.

Procesoptimeringen gennemføres ved brug af værktøjer, som ” den kritiske vej” og Gantt kort til brug for udarbejdelse af den korte produktionsvej fra start til slut.

Disse værktøjer kan anvendes uanset, hvilket produkt der skal udføres proceskortlægning og -optimering på.

Sikrer kvalitet i projekter

Jeg har gennem flere år arbejdet med strategiske projekter, og samtlige af mine projekter, har jeg gennemført til den tid, der var aftalt, den aftalte kvalitet, og ikke mindst til den aftalte cost / benefit. Flere af de gennemførte projekter har givet en bedre cost/ benefit end aftalt med styregruppen / opdragsgiver ved starten af projektet.

Som projektleder, anvender jeg forskellige projekt-værktøjer, bl.a. SWOT analyse, risikovurdering, cost/benefit analyser.

Bl.a. har jeg anvendt MS project som planlægningsværktøj på de strategiske forandringsprojekter.

Analytisk tilgang og vedholdenhed

Enhver opgave, som jeg har ansvaret for, bliver gennemarbejdet og analyseret, herunder bl.a. afdækning af hvordan de forskellige stakeholders påvirkes af de løsningsforslag, projektet har for øje at implementere.

Jeg udarbejder beslutningsoplæg til styregruppen, så der efterfølgende kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag. Jeg er efterfølgendemeget vedholdende og loyal overfor at de trufne beslutninger bliver implementeret.

Udvikling af medarbejdernes kompetencer

Jeg har det godt med, at hver enkelt medarbejder/ leder i mit team, tilegner sig de optimale kompetencer og uddannelsesniveau, så ikke kun den daglige drift kan gennemføres, men også de spidsbelastninger, der løbende vil opstå. Udvikling af egne medarbejdere er en glæde for mig.

Stor kontaktflade i – og udenfor organisationen

Jeg trives rigtig godt med, at der er mange relationer, der skal samarbejdes med i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere f.eks. koordinering af projekter og andre større opgaver med opdragsgivere og brugere. Dette er for mig en helt naturlig del af min ledelsesstil og erfaring fra mine tidligere jobs, både som projektleder og de sidste 5 år som chef med ledelse gennem andre.

For mig at se gør det kun, at der tænkes helhedsløsninger, til gavn for den samlede virksomhed.

Erfaring med personaleledelse

Jeg arbejder systematisk, og har en god viden om overenskomster, rekruttering, ”den gode afsked”, udvikling af medarbejdere, herunder coaching og kommunikation, på alle niveauer lige fra direktionen til yngste medarbejder. Dette vil være til gavn for de liniechefer, der skal implementerer de forestående forandringsprojekter.

Jævnfør mit CV har jeg også arbejdet med udenlandske projekter og interessegrupper.

Kvalitets- og Resultatorienteret

Jeg er meget resultatorienteret samtidig med, at kvaliteten af mit arbejde også skal være i top.

De kvalitetsmæssige krav bliver gennemført jævnfør de aftaler der er indgået, f.eks. via Service Level Agreements (SLA). Jeg er gerne med til udarbejdelse af SLA’erne, mellem de forskellige enheder, for at sikrer mit kendskab til de indgåede aftaler.

De kvalitetsmæssige krav bliver ligeledes synliggjort ved brug af Business Excellence modellen, som jeg er EFQM certificeret i.

For mig er det en glæde efter implementeringen af en opgave, at kunne sige; ” Det gjorde vi da bedre end forventet.”